Structuur

Vanaf het schooljaar 2018-2019 zijn we gestart met een eerste jaar A- en een B-stroom. Deze structuur wordt stelselmatig uitgebouwd.

Vanaf de 2de graad starten we indien mogelijk met de integratie in het gewoon onderwijs.

Campus oASSe OV4 vanaf 22-23 luchtfoto
studieptaroon

Evaluatiesysteem

In de A-stroom, doorstroom- en dubbele finaliteit werken we met 3 examenperiodes per jaar (Kerst, Pasen en juni). Afhankelijk van de graad en de richting varieert het aantal examens. In de eerste graad kiezen we ervoor om de taalvakken in permanente evaluatie te beoordelen. In de tweede en derde graad krijgen de leerlingen enkel in december en juni een examen van de taalvakken. 

Binnen de B-stroom kiezen we voor een permanente evaluatie doorheen de gehele schoolloopbaan omdat de focus ligt op de beroepsgerichte vaardigheden. In de derde graad komt hier ook stage bij om de beroepsattitudes en -vaardigheden te testen op de werkvloer. 

In het 6e jaar dubbele finaliteit en arbeidsmarktfinaliteit werken de leerlingen aan een eindproef. Op deze manier kunnen ze aan een jury van interne en externe leden zien over welke kennis en vaardigheden ze bezitten. We trachten hierbij nauw samen te werken met stageplaatsen om zo de leerlingen te ondersteunen in het vinden van een gepaste job.

Om leerlingen te beoordelen op het einde van het jaar, werken we met jaarevaluaties. Dit houdt in dat we tijdens de delibererende klassenraden kijken naar het jaarrapport van de leerling en de behaalde doelstellingen. Op basis daarvan wordt er beslist of de leerling geslaagd is of niet.

 

Praktijk op verplaatsing en stages

Om onze leerlingen optimaal voor te bereiden op de arbeidsmarkt organiseren we vanaf het vierde jaar arbeidsmarktfinaliteit praktijk op verplaatsing (POV). Leerlingen gaan dan in klasverband en met ondersteuning van de praktijkleerkracht aan de slag bij een stageplaats. Zo maken ze de theorie en praktijk uit de lessen eigen en nemen ze het leerproces in eigen handen. Naast POV gaan deze leerlingen ook op inleefstage op het einde van het schooljaar, als voorbereiding op de grote stage van de derde graad.

In de derde graad gaan leerlingen, afhankelijk van hun studierichting, op blokstage of alternerende stage. Een blokstage is een periode van 2 tot 4 weken. Een alternerende stage is 1 dag per week.