Niet alle scholen OV4, buitengewoon onderwijs, hebben voldoende plaatsen om elk kind dat er naar school wenst te gaan, in te schrijven. In het verleden resulteerde dit soms in lange wachtrijen of kamperen voor de school. Scholen die niet met zekerheid voor elke leerling een plaatsje kunnen voorzien, werken met een aanmeldingssysteem.

Alle leerlingen die naar het OV4 komen, voor elke graad en elk leerjaar.

Je moet aanmelden tussen 27 maart 2023 om 9u en 21 april 2023 om 16u. De juiste data en uren vind je ook op de schoolwebsite.

Als je je kind niet aanmeldt, kan je het pas vanaf 16 mei 2023 (9 uur) rechtstreeks inschrijven in de OV4-school waar er nog vrije plaatsen zijn. Het aantal scholen met vrije plaatsen zal beperkt zijn. De plaatsen worden immers eerst toegewezen aan de kinderen die zijn aangemeld. Kinderen die geen plaats toegewezen krijgen, worden opgenomen in een weigeringslijst. Deze weigeringslijst blijft gelden tot en met de 5de schooldag van oktober 2023 (6 oktober 2023). 

Je meldt je aan voor de scholen die je voorkeur genieten. Onze school meldt enkel aan voor SBSO De Dageraad OV4, je kan niet via ons systeem voor andere scholen aanmelden.

De aangemelde jongere wordt gerangschikt door loting. Deze loting gebeurt in het bijzijn van de leden van de werkgroep inschrijvingsbeleid BuSO Hasselt. De beschikbare plaatsen worden toegewezen aan de leerlingen en worden geordend op toeval. Broers en zussen van de school, campusleerlingen MPI De Dageraad en kinderen van personeel krijgen absolute voorrang.

Binnen 1 aanmeldingsprocedure kan elke leerling slechts 1 keer geregistreerd worden in het systeem. Dit wordt door de school gecontroleerd. Ouders van dezelfde leerling die de leerling meerdere keren wil aanmelden binnen eenzelfde aanmeldingsprocedure, worden erop gewezen dat de leerling slechts 1 keer kan worden geregistreerd in het aanmeldsysteem. Zij kunnen met hun vragen over een eerdere of nieuwe aanmelding contact nemen met de contactpersoon of het infopunt van de school.

Neen, met de aanmelding geef je aan in welke scholen je je kind graag wil inschrijven. Krijgt je kind na de aanmelding een plek toegewezen in een school, dan moet je het nog effectief inschrijven in de school zelf en dit van 16 mei 2023 (9 uur) tot en met 12 juni 2023 (16 uur). Pas dan is je kind effectief ingeschreven.

Je ontvangt via e-mail een weigeringsdocument (mededeling van een niet-gerealiseerde inschrijving) van de school waarvoor je je kind hebt aangemeld maar die (voorlopig) geen vrije plaats meer hebben. Je kind komt in die scholen automatisch op de wachtlijst te staan. Je hoeft niet langs te gaan bij de school.

Een weigeringsdocument is een objectief bewijs van je plaats op de wachtlijst (weigeringslijst) van een school. Als er in die school een plaats vrijkomt en je kind staat op dat moment bovenaan die lijst, dan neemt de school contact met je op. De chronologie onder de geweigerde leerlingen blijft behouden tot en met de vijfde schooldag van oktober van het nieuwe schooljaar (6 oktober 2023).

Je kunt jouw gegevens wijzigen gedurende de volledige aanmeldingsperiode, dus van 27 maart (9 uur) tot en met 21 april 2023 (16 uur). Je vult het forms-document dan nog een keer in. De laatste wijziging komt in aanmerking voor toewijzing.

Het kind moet aangemeld worden met het adres waarop het gedomicilieerd is (adres Rijksregister).

Je mag het nieuwe adres gebruiken tijdens de aanmelding. Opgelet; bij inschrijving moet je dit met een officieel document kunnen aantonen (bv huurcontract, bouwvergunning, koopakte woning, …)

Alleen personen met ouderlijk gezag kunnen inschrijven. Dat zijn beide ouders (vader of moeder) of een voogd. Grootouders of pleegouders hebben geen ouderlijk gezag en kunnen enkel handelen met een volmacht van de ouders of voogd.

 • Identiteitskaart van de leerling
 • Klever van de mutualiteit 
 • Adres en telefoonnummer van de ouder/contactpersoon (ook huisarts of andere betrokkenen)
 • (Voorlopig) Verslag buitengewoon onderwijs met vermelding opleidingsvorm en type van de leerling
 • Bij inschrijving dien je akkoord te gaan met het pedagogisch project en het schoolreglement (raadpleegbaar op de website voor het schooljaar 23-24). 
 • Eventueel de BaSO-fiche

Deze info staat op de website. 

 • De school controleert de gegevens van het kind.
 • Je verklaart je akkoord met het pedagogisch project en het schoolreglement van de school (raadpleegbaar op de website voor het schooljaar 23-24).
 • Je plaatst een handtekening op de leerlingenfiche en andere documenten.
 • Je krijgt een inschrijvingsbewijs. 

Op de schoolwebsite staan het aantal vrije plaatsen vermeld. Let wel deze kunnen tijdens de hele procedure wijzigen. We houden rekening met de studiekeuze van de huidige leerlingen. 

Je gaat naar een openbare plaats waar een computer is bv de bibliotheek of op school. 

Je wenst twee aanmelddossiers op te maken voor je kind omwille van vechtscheiding. Je doet dit via een gemotiveerd schrijven (e-mail) aan de LOP-deskundige met hierin minstens de volgende elementen: 

 1. De naam van de ouder en de andere partner 
 2. De naam van het kind en rijksregisternummer 
 3. De verklaring dat het om een vechtscheiding gaat en een bewijsstuk van een rechtbank. 

Slechts één van de ouders kan een aanmelding doen met het RRN. De andere ouder moet hiervoor contact opnemen met de LOP- deskundige.

Dit kan via lophasselt.basis@vlaanderen.be of 02 553 50 24.

Je kan je vrij inschrijven vanaf 16 mei 2023 om 9u. De leerlingen kunnen ingeschreven worden volgens chronologie of komen op de wachtlijst.

De toewijzing van vrije plaatsen gebeurd door loting voor alle jaren en studierichtingen tussen 22 april en 3 mei 2023. 

Mogelijkheden:
Er is plaats voor jouw zoon/dochter: we bezorgen je de nodige informatie en we maken een afspraak om in te schrijven.
Er is (nog) geen plaats voor jouw zoon/dochter: we brengen je op de hoogte en we sturen een weigeringsdocument binnen de 4 kalenderdagen. Leerlingen vanaf het 2e leerjaar komen automatisch op de wachtlijst. De vrije plaatsen worden pas opengesteld wanneer de studiekeuze van onze eigen leerlingen definitief is. Dit is ten vroegste begin juli. We contacteren aangemelde leerlingen volgens plaats op de wachtlijst.